Picture

Link til
spørreundersøkelse
 

svithun Spørreundersøkelse

POLSK ARBEIDSGRUPPE


Bispedømmet har våren 2017 nedsatt en arbeidsgruppe som
ser på hvordan kommunikasjonen i Kirken i Norge med
polsktalende katolikker kan bedres.
 
Arbeidsgruppen ønsker deres innspill velkommen–
se under for hvordan.
 
Dette er et omfattende spørsmål, og gruppen vil se på ulike sider av utfordringen, men mandatet har fokus på å foreslå noen kortsiktige tiltak, og peke på konkrete utfordringer som må arbeides med videre. Det bispedømmet selv kan gjøre gjennom sin kommunikasjonsavdeling - for eksempel med tilgjengelig, samlet, informasjon på polsk på nett -
er én side ved dette.

Samtidig er overordnede spørsmål om kommunikasjon i Kirken, bispedømmet-prestene-menighetene;prester-prester; prester-legfolk;
og ikke minst også legfolk i mellom et nødvendig bakteppe, der det
åpenbart er ulike syn på hva som er de største utfordringene, også med tanke på kommunikasjon med polsktalende katolikker. Det er selvsagt mange forhold som ikke er unike for polsktalende katolikker, og arbeidsgruppens innspill vil også være relevante for bispedømmets videreutvikling
av kommunikasjonsarbeidet generelt i Kirken, håper vi.

Et viktig ledd i vårt arbeid er en kartlegging og dokumentasjon av hva som er status og konkrete utfordringer i dag – fordi en felles forståelse av dagens situasjon er en forutsetning for å bedre den. Arbeidsgruppen avslutter sitt arbeid i juni 2017 og overleverer da sine anbefalinger til bispedømmet.


Nettbasert undersøkelse på polsk


Vi inviterer alle polsktalende katolikker til å delta i denne anonyme spørreundersøkelsen om ønsker og behov for ulike typer informasjon fra Kirken i Norge på polsk.
 
Svar her:  http://katolik.no/
 
Vi ber alle om å bidra til å spre denne lenken via sosiale medier og ellers, og oppfordre til at flest mulig bruker noen minutter til å svare på spørsmålene.
 
Svarene vil være viktige for at Kirken bedre kan forstå hvilke ulike behov og ønsker om informasjon som finnes blant polsktalende katolikker, og bruke denne kunnskapen i det videre arbeidet


  

 

 

 


 

 

Menighetskontoret

St. Svithun Katolske Menighet
St. Svithuns gt. 8
4005 Stavanger
Tlf. 51 51 70 20,
kontonummer 3000 16 26252

Mandag-Fredag
Kl. 09:00-15:00