Medlemmer
15206
Unge i katekese
727
Årlig døpte
250
Ukentlige messer
26

Siste søndagsblad

Trykk på bildet av forsiden for å lese søndagsbladet i fullscreen.
For å abonnere på søndagsbladet elektronisk, kan du sende oss en epost!

ĐỨC TIN

Một Kitô hữu là người tin vào Mầu Nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi đích thực. Sự hy sinh
chịu đóng đinh trên thập gía của Giêsu Chúa thể hiện một tình yêu, qui chiếu về sự liên
kết từng cá nhân với Thiên Chúa và sự liên kết toàn bộ các bí tích trong đời sống Giáo hội.

ĐỨC CẬY

Bởi đức cậy, người Kitô hữu hướng về đời sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa, là nơi có hạnh phúc đích thực, và cuối cùng đáp ứng được giá trị hiện hữu của chúng ta.

 

ĐỨC MẾN

Chúng ta hướng về Thiên Chúa và hướng về người anh em bằng một tình yêu hoàn toàn vượt trội tình cảm con người. Được biến đổi bởi ân sủng và sức sống của Một Thiên Chúa Ba Ngôi trong con người chúng ta, người Kitô hữu luôn tìm cách trở nên một bức tranh tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa.

Pastoralt

Siste artikler

GIỜ THÁNH LỄ PHỤC SINH 2019

Buổi Họp Mặt Các Đại Diện Các Đoàn Thể

Kaffen var nytrukket, ungdomsarbeider Vivian hadde skaffet lussekatter og kontaktpersoner fra de forskjellige nasjonale gruppene var invitert til et kontaktmøte med menighetsrådet den 13. desember.

Tân Ban Hội Đồng Giáo Xứ

Det nye menighetsrådet i St. Svithun hadde møte tirsdag 25. sept hvor de konstituerte seg: Ordstyrer: Ole-Aleksander Greve Vara og sekretær: Dag Øivind Østereng